Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

MB ,,VaroLab” (toliau – įmonė) vertina mūsų svetainės www.varodigital.com
lankytojų privatumą. Siekiant užtikrinti skaidrumą, šioje privatumo politikoje aprašoma
įmonės informacijos tvarkymo praktika, kai jūs naudojatės svetainės turiniu ir paslaugomis.
Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens
Duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens
duomenų apsaugą.

Jūs, naršydami svetainėje patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su svetainės
Privatumo politika, todėl skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui. Ateityje šią
Privatumo politiką mes galime keisti, tad skatiname šį dokumentą peržiūrėti reguliariai. Kai
mums reikalingas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją, mes paprašysime Jūsų
sutikimo rinkti, naudoti ir atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, kaip aprašyta toliau.
Jei nesutinkate su kokiu nors šios privatumo politikos aspektu, turėtumėte nedelsdami
nutraukti prieigą prie svetainės ar jos naudojimą.

Svetainė yra valdoma MB ,,VaroLab” (juridinio asmens kodas: 305719935, buveinės
adresas: J. I. Kraševskio g. 26, LT-50281 Kaunas). Visą reikalingą informaciją apie
naudojamus duomenis, šią Privatumo politiką arba kitas mūsų taisykles taikomas asmens
duomenų apsaugai galite gauti kreipiantis el. paštu info@varodigital.com
PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS

PRINCIPAI

 1. Įmonės administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens
duomenis, privalo laikytis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų.
 2. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš
duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją
teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis
kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.
 3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos,
kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.
 4. Įmonė užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama
aiškiai ir suprantamai.
 5. Tik teisės aktų nustatytais atvejais ir jų tvarka svetainė gali teikti jos tvarkomus asmens
duomenis tretiems asmenims.
 6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant
tinkamas organizacines ir technines priemones.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais ir teisės aktais.
 2. Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos pateikia naudodamasis
Duomenų valdytojo paslaugomis, renka ir naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir
nustatytais tikslais
 3. Naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, duomenų subjektas sutinka, kad jo
nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais.
 4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi apmokėjimo už paslaugas, tapatybės nustatymo ir
kvalifikacijos įvertinimo bei tiesioginės rinkodaros tikslu.
 5. Įmonės tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės
kortelės (paso) numeris, banko sąskaitos numeriai, informacija apie išsilavinimą ir darbinę
patirtį (taikoma specialistams), fotonuotrauka (taikoma specialistams), įmonės pavadinimas ir
kodas ar individualios veiklos duomenys (taikoma specialistams).
 6. Asmens duomenys saugomi svetainės tvarkomose duomenų bazėse.
 7. Pasikeitus asmens duomenims arba esant duomenų netikslumui, šie duomenų subjektai
turi apie tai nedelsdami raštu informuoti Įmonę. Įgalioti darbuotojai nedelsdami atnaujina ir
patikslina duomenis atitinkamose duomenų bazėse. Pasikeitusių asmens duomenų tvarkymui
galioja visos šių Taisyklių nuostatos.
 8. Įmonės įgalioti darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti mokėjimo
paslaugų ir elektroninių pinigų vartotojams.
 9. Įmonė turi teisę perduoti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai
tai yra būtina tam, ir tik tokia apimtimi, apibrėžta įmonės ir trečiojo asmens sutartimi, kad
būtų užtikrintas paslaugų suteikimas.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu.
 3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.
 4. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.
 5. Teisė keisti savo asmens duomenis.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami
elektroniniu paštu info@varodigital.com
Kokią informaciją mes renkame?
 6. Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
 informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje
bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą,
naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų
skaičių);
 informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės
paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu teikiatė mums.
 Informaciją apie Jūsų užsakymus mūsų interneto svetainėse.
 7. Dedame visas pagrįstas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją. Tačiau
negalime garantuoti, kad Jūsų duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami, neteisėtai
gauti ar pakeisti.
 8. Yra apsaugos priemonių, kurių Jūs taip pat turėtumėte imtis registruojantis mūsų
svetainėje, svarbu teisingai nurodyti savo el. paštą ir neatskleisti savo slaptažodžio jokioms
trečiosioms šalims ir nedelsiant pranešti mums, jei sužinosite apie bet kokią neteisėtą prieigą
prie savo paskyros ar jos naudojimą.
 9. Negalime užtikrinti ar garantuoti informacijos, kurią perduodate mums arba gaunate iš
mūsų internetu ar belaidžiu ryšiu, įskaitant el. paštą, telefoną ar SMS, saugumo ar konfidencialumo, nes mes neturime galimybės apsaugoti tos informacijos, kai ji išsiunčiama
ir kol pasiekia mus. Jei turite pagrindo manyti, kad Jūsų duomenys nebėra saugūs, susisiekite
su mumis šios privatumo politikos pabaigoje nurodytais kontaktais.

SLAPUKAI

 1. Svetainė gali naudoti naršyklės funkciją, vadinamą „slapuku“, kad surinktų informaciją
anonimiškai ir stebėtų vartotojų modelius svetainėje. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas,
kuriame yra unikalus identifikavimo numeris, identifikuojantis kliento naršyklę, bet ne
klientą asmeniškai, kiekvieną kartą, kai klientas apsilanko svetainėse naudodamas slapukus.
Slapukai nurodo, kurie Svetainės puslapiai yra lankomi ir kiek žmonių apsilankė
kiekviename iš jų. Tai padeda pagerinti lankytojų patirtį svetainėje. Slapukai taip pat padeda
identifikuoti Jūsų kompiuterį, kad Jūsų pageidavimus būtų galima išsaugoti būsimiems
apsilankymams. Jei slapukai yra išjungiami naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš
dalies arba visiškai neveikti.
 2. Teisinį slapukų naudojimo pagrindą mums suteikia teisėtas interesas užtikrinti svetainės
techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų
pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Jūsų
sutikimas.
 Prieigą prie statistinių duomenų apie sukauptus Jūsų duomenis turi mūsų darbuotojai, kurie
yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prie šių techninių
įrašų gali prieiti ir mūsų partneriai, kurie teikia svetainės turinio valdymo įrankius arba
svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas, „Google Inc.“ (JAV įmonė), kuri suteikia
„Google Analytics“ įrankį ir yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus.
 3. Slapukų pagalba surinktus duomenis, naudojamus analizei, saugome iki trejų metų.
Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai paprastai galioja trumpai, priklausomai nuo slapuko tipo
(sesijos metu, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.
Plačiau apie naudojamus slapukus, jų naudojimą ir saugojimo terminus paskaityti Slapukų
politikoje
subscribe

Sužinokite kaip uždirbti dar daugiau!